Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 84. Արժանապատիվ գոյությունը և նվազագույն աշխատավարձը Յուրաքանչյուր կարիքավոր և տարեց մարդ, օրենքին համապատասխան, ունի արժանապատիվ գոյության իրավունք։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր կարի

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 85. Առողջության պահպանությունը Յուրաքանչյուր ոք, օրենքին համապատասխան, ունի առողջության պահպանման իրավունք: Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր կարիքավոր և տարեց քաղաքացի, օրենքին համապատասխ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 86. Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական նպատակներն են` 1) գործարար, ներդրումային ու մրցակցային միջավ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 87. Պետության քաղաքականության հիմնական նպատակների իրագործումը   Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրենց իրավասությունների շրջանակում պարտավոր են իրագործել Սահմանադրության 86-րդ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 88. Ազգային ժողովի կարգավիճակը և գործառույթները Ազգային ժողովը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարձրագույն ներկայացուցչական մարմինն է, որն իրականացնում է օրենսդիր իշխանությունը: Ազգային ժ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 89. Ազգային ժողովի կազմը և ընտրության կարգը Ազգային ժողովը կազմված է հարյուր պատգամավորից: Ազգային ժողովում Ընտրական օրենսգրքով սահմանված կարգով տեղեր են հատկացվում ազգային փոքրամասնությունների

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 90. Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը Ազգային ժողովն ընտրվում է հինգ տարի ժամկետով: Նույն անձը չի կարող երկու անգամից ավել անընդմեջ ընտրվել որպես Ազգային ժողովի պատգամավոր։ Հերթական ընտր

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 93. Ազգային ժողովի ընտրությունների նշանակումը Ազգային ժողովի հերթական և արտահերթ ընտրությունները նշանակում է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը:

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 94. Ներկայացուցչական մանդատը Պատգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին և Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու, առաջնորդվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ու օրենքներ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 95. Պատգամավորական մանդատի անհամատեղելիությունը Պատգամավորը չի կարող զբաղեցնել իր կարգավիճակով չպայմանավորված պաշտոն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման այլ մարմիններում, որևէ պաշտոն` առևտրային

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 96. Պատգամավորի անձեռնմխելիությունը Պատգամավորն իր լիազորությունների ժամկետում և դրանից հետո չի կարող հետապնդվել և պատասխանատվության ենթարկվել պատգամավորական գործունեության շրջանակներում Ազգայի

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 97. Պատգամավորի վարձատրության չափը և գործունեության այլ երաշխիքները   Պատգամավորի վարձատրության չափը և գործունեության այլ երաշխիքները սահմանվում են օրենքով: Պատգամավորին չի հատկացվում պետա

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 98. Պատգամավորի լիազորությունների դադարումը և դադարեցումը   Պատգամավորի լիազորությունները դադարում են Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն ավարտվելու, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

1 3 4 5 6 7 11