Առաջարկություն

Հոդված 61. Դատական պաշտպանության իրավունքը և մարդու իրավունքների աշտպանության միջազգային մարմիններ դիմելու իրավունքը Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների, օրինական շահերի և ազատությունների արդյունավե

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 75. Հիմնական իրավունքների և ազատությունների իրականացման կազմակերպական կառուցակարգերը և ընթացակարգերը   Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ և միջազգային պայմանագրերով նախատեսված հիմնա

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 78. Համաչափության սկզբունքը Հիմնական իրավունքների և ազատությունների՝ օրենքով նախատեսված սահմանափակման համար ընտրված միջոցները պետք է ողջամիտ, պիտանի և անհրաժեշտ լինեն Սահմանադրությամբ սահմանված

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 79. Որոշակիության սկզբունքը Հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը, նպատակը և ծավալը, լինեն բավարար չափով որոշակի ու կանխ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

1 2 3 4 5 6 11