Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն բովանդակությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 42. Կարծիքի արտահայտման ազատությունը Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք: Այս իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես նաև առանց պետական և տեղական ինքնակառա

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 44. Հավաքների ազատությունը Յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ, առանց զենքի հավաքներին ազատորեն մասնակցելու և դրանք կազմակերպելու իրավունք: Բացօթյա տարածքներում կազմակերպվող հավաքներն օրենքով սահմանված

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 46. Կուսակցություն ստեղծելու և կուսակցությանն անդամագրվելու իրավունքը   Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի այլ քաղաքացիների հետ կուսակցություն ստեղծելու և որևէ կուսակցության անդամագրվելու իրավուն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել հոդվածի բովանդակությունը

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 48. Ընտրական իրավունքը և հանրաքվեին մասնակցելու իրավունքը Համապետական ընտրության կամ հանրաքվեի օրը տասնութ տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ունեն ընտրելու և հանրաքվեին մասնակց

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 49. Հանրային ծառայության անցնելու իրավունքը Յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի ընդհանուր և իրավահավասար հիմունքներով, առանց որևէ խտրականության դրսևորման, հանրային ծառայության անցնելու իրավունք: Հանրայ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 50. Պատշաճ վարչարարության իրավունքը Յուրաքանչյուր ոք ունի վարչական մարմինների կողմից իրեն առնչվող գործերի անաչառ, արդարացի և ողջամիտ ժամկետում քննության իրավունք՝ Սահմանադրությամբ և օրենքով անձ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 53. Հանրագիր ներկայացնելու իրավունքը Յուրաքանչյուր ոք ունի անհատապես կամ այլոց հետ մեկտեղ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններին ու պաշտոնատար անձանց հանրագիր ներկայացնելու և ողջամիտ ժամ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջաարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 59. Տնտեսական գործունեության ազատությունը և տնտեսական մրցակցության երաշխավորումը Յուրաքանչյուր ոք ունի տնտեսական, ներառյալ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք, այդ թվում՝ տնտեսակ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 60. Սեփականության իրավունքը Յուրաքանչյուր ոք ունի օրինական հիմքով ձեռք բերած սեփականությունն իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու և տնօրինելու իրավունք: Ժառանգելու իրավունքը երաշխավորվու

Հիմնավորում

1 2 3 4 5 11