Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

  Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

  Հոդված 23. Մարդու արժանապատվությունը Մարդու արժանապատվությունն անխախտելի է: Մարդու արժանապատվությանը պատճառված վնասը (բարոյական վնաս) ենթակա է հատուցման օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով։

Հիմնավորում

Առաջարվում է ներդնել բարոյական վնասի փոխհատուցման ինստիտուտ։

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 26. Խոշտանգման, անմարդկային կամ նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի արգելքը   Ոչ ոք չի կարող ենթարկվել խոշտանգման, անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի: Մար

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 28. Օրենքի առջև ընդհանուր հավասարությունը   Բոլորը հավասար են օրենքի առջև և օգտվում են օրենքով ընձեռնված բոլոր հնարավորություններից, ունեն Սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված իրավունք

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 29. Խտրականության արգելքը   Խտրականությունը, կախված տարիքից, ազգությունից, սեռից, ռասայից, մաշկի գույնից, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումից, գենետիկական հատկանիշներից, լեզվից, կրոնից, հավատքից

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 31. Մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիությունը   Յուրաքանչյուր ոք ունի իր մասնավոր և ընտանեկան կյանքի, պատվի ու բարի համբավի անձեռնմխելիության իրավունք: Մասնավո

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 38. Կրթության իրավունքը Յուրաքանչյուր ոք ունի կրթության իրավունք: Պարտադիր կրթության ծրագրերը և տևողությունը սահմանվում են օրենքով: Պետական ուսումնական հաստատություններում միջնակարգ կրթությունն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

1 2 3 4 11