Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 195. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը և կազմավորմանկարգը 1. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կազմված է տասնմեկ անդամից: 2. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամներին ընտրում է Ազգային

Հիմնավորում

Առաջարկություն

ԳԼՈՒԽ 12 ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԸ Հոդված 196. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի գործառույթները և լիազորությունները 1. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովն անկախ պետական կար

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 197. Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի կազմը և կազմավորմանկարգը   Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովը կազմված է յոթ անդամից: Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի անդամներին

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հիմնավորում

1 8 9 10 11