Առաջարկություն

Առաջարկվում է Հոդված 1 պահպանել նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Չկա որևէ անհրաժեշտություն կամ հիմնավորում փոփոխելու այս հոդվածը։

Առաջարկություն

Հոդված 2. Ինքնիշխանության կրողը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ՀՀ քաղաքացիներին, ովքեր ինքնիշխանության միակ ու բարձրագույն կրողն են: ՀՀ քաղաքացիներն իրենց իշխանությունն իրականա

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը՝ բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 3. Մարդու արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները Մարդը, նրա արժանապատվությունը, հիմնական իրավունքները և ազատությունները բարձրագույն արժեք են։ Սոցիալական արդարությունն ու սո

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար

Առաջարկություն

Հոդված 4. Իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը   Պետական իշխանությունն իրականացվում է Սահմանադրությանն ու օրենքներին համապատասխան և քաղաքացու արժանապատիվ ու ազատ կյանքի ապահովման, արդարության հ

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 5. Իրավական նորմերի աստիճանակարգությունը Սահմանադրությունն ունի բարձրագույն իրավաբանական ուժ, իսկ դրա նորմերը գործում են անմիջականորեն՝ որպես անմիջական գործող իրավունք, և պարտադիր են օրենսդիր,

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 6. Օրինականության սկզբունքը Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք իրավասու են կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են Սահմանադրությամբ կամ

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 7. Ընտրական իրավունքի սկզբունքները Համապետական ու տեղական ընտրությունները, ինչպես նաև հանրաքվեներն անցկացվում են ընդհանուր, հավասար, ազատ և ուղղակի ընտրական իրավունքի հիման վրա՝ գաղտնի քվեարկու

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է վերականգնել արտերկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիների ընտրական իրավունքը։

Առաջարկություն

Հոդված 8. Գաղափարախոսական բազմակարծությունը Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում են գաղափարախոսական բազմակարծությունը և բազմակուսակցական քաղաքական համակարգը: Կուսակցությունները կազմավորվում և գո

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 9. Տեղական ինքնակառավարման երաշխավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է տեղական ինքնակառավարումը` որպես ժողովրդավարության ամենակարևոր հիմքերից մեկը, որը պետք է ունենա ֆինանսական ո

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 10. Սեփականության երաշխավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում ճանաչվում և հավասարապես պաշտպանվում են սեփականության բոլոր ձևերը: Ընդերքը, օդը, անտառային և ջրային ռեսուրսները պետության բացառիկ սեփ

Հիմնավորում

Անհրաժեշտ է հստակեցնել այս հոդվածի իմաստն ու նշանակությունը, բավարար իրավական հիմք ստեղծելով պատասխանատվության մթնոլորտ ձևովորելու համար։

Առաջարկություն

Հոդված 11. Տնտեսական կարգը Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական արդարության վրա հիմնված շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է մասնավոր սեփականության, տնտեսական գործունեության

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 12. Շրջակա միջավայրի պահպանությունը և կայուն զարգացումը Պետությունը ապահովում է շրջակա միջավայրի պահպանությունը, բարելավումը և վերականգնումը, բնական պաշարների ողջամիտ օգտագործումը՝ ղեկավարվելով

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 13. Արտաքին քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունն իրականացվում է միջազգային իրավունքի հիման վրա՝ բոլոր պետությունների հետ բարիդրացիական, փոխշահավետ, արժանապատիվ ո

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 14. Զինված ուժերը և պաշտպանությունը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն ապահովում են Հայաստանի Հանրապետության և նրա բնակչության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային ամբողջականություն

Հիմնավորում

Առաջարկություն

  Առաջարկվում է պահպանել սույն հոդվածը նույն խմբագրությամբ։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 16. Ընտանիքի պաշտպանությունը Ընտանիքը, որպես հասարակության բնական և հիմնական բջիջ, բնակչության պահպանման և վերարտադրման հիմք, գտնվում են պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների մշտական հո

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 17. Պետությունը և կրոնական կազմակերպությունները Հայաստանի Հանրապետությունը աշխարհիկ պետություն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում երաշխավորվում է կրոնական կազմակերպությունների գործունեության ազատո

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է այս հոդվածը հանել Սահմանադրությունից։

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Առաջարկվում է հանել սույն հոդվածը Սահմանադրությունից

Հիմնավորում

Առաջարկություն

Հոդված 20. Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզուն հայերենն է: Պետական և տեղական ինքնակառավարման բոլոր մարմիններն ու պաշտոնատար անձինք պարտավոր են Հայաստանի Հան

Հիմնավորում

1 2 3 11